Voor mijn 150e blogartikel heb ik een actueel onderwerp gekozen, namelijk ACTA: Anti-Counterfeiting Trade Agreement.
ACTA is een verdrag dat namaakartikelen en piraterij op internet zou moeten tegengaan. Het verdrag wordt gesloten om de regelgeving in veel betrokken landen op elkaar af te stemmen. Het ACTA-verdrag wordt vergeleken met de omstreden Amerikaanse Pipa- en Sopa-wetsvoorstellen.
Het begin van de Anti-Counterfeiting Trade Agreement

Op initiatief van Japan en de Verenigde Staten zijn in juni 2008 de officiële onderhandelingen over ACTA van start gegaan. De ACTA staat voor Anti-Counterfeiting Trade Agreement en is een internationaal handelsverdrag in wording. Het idee is om te komen tot een wereldwijde standaard tot de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Hierdoor zou het makkelijker moeten worden de productie van illegale, gekopieerde goederen op internationaal niveau aan te pakken. Landen kunnen vrijwillig hieraan meewerken.
Welke landen nemen deel aan de ACTA en welke verklaring is afgelegd?
Aan de ACTA onderhandelingen hebben de volgende ‘landen’ deelgenomen:
Verenigde Staten, Australië, Canada, de Europese Unie (en haar 27 lidstaten), Japan, Korea, Mexico, Marokko, Nieuw-Zeeland, Singapore en Zwitserland. Kort na de ontstane samenwerking werden de ontwikkelingen gesteund door de G8-leiders die na afloop van de Hokkaido Toyako Summit op 8 juli 2008 de volgende verklaring aflegden:
(…) “Effective promotion and protection of Intellectual Property Rights are critical to the development of creative products, technologies and economies. We will advance existing anticounterfeiting and piracy initiatives through, inter alia, promoting information exchange systems amongst our authorities, as well as developing non-binding Standards to be Employed by Customs for Uniform Rights Enforcement (SECURE) at the World Customs Organization. We encourage the acceleration of negotiations to establish a new international legal framework, the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), and seek to complete the negotiation by the end of this year. We will promote practical cooperation between our countries to develop tools to combat new techniques in counterfeiting and piracy and spread best practices. We reaffirm our commitment on government use of software in full compliance with the relevant international agreements and call on other countries to follow our commitment.”
De ACTA zal zich richten op drie kerngebieden:

  • International samenwerking voor de handhaving
  • Uitwisselen van goed werkende aanpak
  • Juridisch samenwerken om piraterij tegen te gaan

Check onderstaande video voor meer informatie over ACTA volgens het internationale hackerscollectief Anonymous:
Kritiek op ACTA
Er is veel weerstand tegen de ACTA omdat het verdrag schade zou kunnen berokkenen m.b.t. de privacy, censuur op internet en netneutraliteit. Wereldwijd maken burgers, non gouvernementele organisaties en politici zich zorgen om het ACTA verdrag dat, zoals het er nu uitziet, in de loop van 2012 wordt getekend.
De Electronic Frontier Foundation, een non-profit organisatie die gericht is op bescherming van vrijheid van meningsuiting online, omschrijft haar kritiek als volgt:
“Het ACTA verdrag bevat verschillende onderdelen die veel potentiële bedreigingen met zich meebrengen voor de privacy van consumenten, burgerlijke vrijheden m.b.t. innovatie en de vrije stroom van informatie op het Internet. “ (bron: Mashable)
Door druk vanuit Europa ontstaat in Brussel steeds meer rumoer over de ACTA omdat het ook vergaande maatregelen betreft voor de bestrijding van digitale piraterij. Het zogenaamde ‘three strikes policy’ stuit op weerstand (drie keer betrapt worden op illegaal downloaden resulteert in afsluiting van het internet). Daarnaast ligt er grotere verantwoordelijkheid bij internet providers en zou er content actief gefilterd moeten gaan worden.
[youtube]BhPJe4xyCqw[/youtube]
‘Publiek en parlement bewust buitenspel gezet bij EU-besluit ACTA’
Maatschappelijke organisaties en het Europees parlement zijn bewust buitenspel gezet bij het besluit om het anti-piraterijverdrag Acta te ondertekenen. Dat zegt de rapporteur van het parlement, die spreekt van een ‘politieke poppenkast’.
De rapporteur, een lid van het Europees parlement dat is aangesteld om toe te zien op de inhoudelijke besprekingen van wetsvoorstellen, concludeert dat rondom de ondertekening van het Anti-counterfeiting trade agreement een ‘politieke poppenkast’ is gespeeld, waarbij politici ‘ongekende manoeuvres’ hebben gemaakt. Hoewel het Europees Parlement het verdrag nog moet goedkeuren, heeft Kadar Arif zijn functie als rapporteur van dit dossier neergelegd uit onvrede met hoe de ondertekening tot stand is gekomen.
Arif zegt dat andere parlementariërs alles in het werk hebben gesteld om te zorgen dat het Europees parlement, inwoners van Europa en maatschappelijke organisaties geen inspraak kregen. Zo werden de onderhandelingen geheim gehouden en werd de ondertekening versneld om protesten in de kiem te smoren, zo claimt Arif. De mening van de rapporteur weegt zwaar, omdat hij juist is aangesteld om het wetgevingsproces in de gaten te houden (bron: Tweakers).
De grootste bezwaren en zorgen
Het wordt schandalig gevonden dat de onderhandelingen geheim zijn gehouden en er weinig bekend is over de maatregelen die er in zijn opgenomen. Net als bij het Amerikaanse PIPA en SOPA wordt de kans groot ingeschat dat dit voorstel een eenzijdig perspectief hanteert vanuit de grote copyright holders en weinig respect toont voor een vrij en open internet.
Een van de grootste zorgen is het (gedwongen) blokkeren van internet sites door providers, als dit zonder gerechtelijke tussenkomst zou kunnen gebeuren. Het op grote schaal blokkeren van websites en bepaalde internet protocollen op basis van mogelijke copyright inbreuk schaadt de burgerrechten en belemmert innovatie. De focus bij bij internet providers zou niet moeten bestaan uit het censureren van content van haar gebruikers omdat dat het begin is van een gesloten internet zoals in bepaalde Arabische en Aziatische landen het geval is.
De enige manier waarop een fatsoenlijke democratie dit probleem hoort aan te pakken zou via een rechter moeten lopen die kan beslissen dat een bepaalde website onrechtmatig is en de beheerders dwingt de activiteiten te staken dan wel aan te passen. Dat op dit gebied meer internationale coördinatie en samenwerking nodig is, dat spreekt voor zich.
Stichting Brein versus providers: blokkeren torrent site The Pirate Bay
Stichting BREIN (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland) is een private Nederlandse organisatie die zich inzet tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, film, video en software.
Stichting Brein probeert sinds enkele jaren om providers te bewegen om de The Pirate Bay, een torrentsite, te blokkeren. Op 11 januari 2012 gaf de rechtbank in Den Haag aan providers Ziggo en XS4ALL opdracht om The Pirate Bay te blokkeren. Stichting BREIN had de rechtbank hierom gevraagd, omdat – volgens BREIN – is bewezen dat ongeveer 30% van de abonnees van Ziggo en 4,5% van de abonnees van XS4ALL The Pirate Bay hebben gebruikt voor het uitwisselen van bestanden. Of deze bestanden legaal zijn of niet wordt daarbij in het midden gelaten, aangezien de hoeveelheid legale content die wordt aangeboden op The Pirate Bay ‘marginaal’ is. Binnen tien dagen moeten de providers The Pirate Bay hebben geblokkeerd (bron: Wikipedia). Beide providers gaan tegen het vonnis in beroep.
Niels Huijbregts, woordvoerder van XS4ALL, over het vonnis (bron: Byte
“In dat vonnis staat dat Ziggo en XS4ALL de toegang tot The Pirate Bay moeten blokkeren. Dat was teleurstellend in het vonnis, maar dat niet alleen. Er staat bovendien in het vonnis dat, mocht het nodig zijn, Brein ons voortaan met een briefje of fax mag laten weten welke adressen er nog meer geblokkeerd moeten worden. Zonder dat ze naar de rechter hoeven en zonder dat er één andere vorm van controle daarop plaats vindt. Dat is censuur en kan echt niet! Daar zijn we pislink over.”
De rechter heeft dus in zijn uitspraak Stichting Brein de bevoegdheid gegeven voortaan zonder controle extra adressen te mogen laten blokkeren. Op deze manier kan Brein zonder rechtszaak laten censureren wat ze willen. Ze krijgen door deze uitspraak dus ontzettend veel macht. Deze uitspraak kan grote negatieve gevolgen hebben.  XS4ALL en Ziggo gaan dan ook beiden in hoger beroep tegen deze uitspraak. Samen met vrijwel de gehele sector staat Byte natuurlijk achter deze partijen, want er is toch helemaal niemand gebaat bij een situatie waarin een partij censuur mag toepassen zonder enige controle?!
KPN, T-Mobile en UPC hebben definitief besloten om geen gehoor te geven aan een vrijwillige blokkade van The Pirate Bay, waar Stichting Brein om had gevraagd, zie de website Tweakers: artikel KPN, artikel T-Mobile, artikel UPC.
Bekijk hieronder het interview met de woordvoerder van XS4ALL over het vonnis van de rechter op 11 januari 2012:
[youtube]mW0pTJmgWP8[/youtube]
Kritiek op werkwijze Stichting BREIN
De werkwijze van de stichting BREIN wordt bekritiseerd door organisaties die stellen dat BREIN de privacy van internetgebruikers aantast en dat door haar geëiste maatregelen de vrijheid van meningsuiting in het gedrang zouden brengen. BREIN wordt onder andere ervan beschuldigd de privacy van internetgebruikers aan te tasten door gegevens van IP-adressen op te vragen. In een vonnis oordeelde de rechter dat de gebruikte methode om aan de IP-adressen te komen in strijd was met de privacyregels.
Ook wordt BREIN beschuldigd de vrijheid van meningsuiting in het gedrang te brengen door internetproviders te dagvaarden met de eis een website te blokkeren. Dit zou een precedent kunnen scheppen waardoor de vrijheid van meningsuiting, en vrijheid in de persoonlijke levenssfeer in gevaar zou kunnen komen.
In het najaar van 2011 kwam Buma/Stemra in opspraak toen bleek dat een werk van de componist Melchior Rietveldt zonder zijn toestemming was gedistribueerd op dvd’s voor een filmpje van BREIN tegen piraterij. Saillant detail is daarbij dat het met name ook BREIN is, die daarbij auteursrechten heeft geschonden, terwijl haar bestaansreden is die te beschermen.
Hoe ver gaat het ACTA verdrag en moeten we ons zorgen maken?
De Europese Commissie en de Nederlandse regering hebben herhaaldelijk aangegeven dat bestaande wetgeving niet hoeft te worden aangepast en dat het verdrag niet verdergaat dan wat nu wettelijk gezien al mogelijk is. Omstreden bepalingen, zoals het afsluiten van auteursrechtschenders van het internet, zijn geschrapt. Hierbij verwijs ik graag naar de brief die drs. M.J.M. Verhagen, Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en  mr. F. Teeven, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op 8 juli 2011 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal stuurde. Daarin staat dat het Europees Parlement op 24 november 2010 een resolutie heeft aangenomen waarin is bepaald dat de ontwerptekst tegemoet komt aan de belangrijkste bedenkingen die het Parlement had geformuleerd en verwelkomt het Europees Parlement de herhaalde verklaringen van de Europese Commissie, namelijk dat ACTA de bestaande wetgeving inzake intellectuele-eigendomsrechten niet zal veranderen. Bovendien wijst de tekst erop dat de bestaande EU-wetgeving al een stuk verder gaat dan de huidige internationale voorschriften. Ik concludeer dat we van ACTA weinig te vrezen hebben maar dat we wel kritisch moeten blijven kijken naar de ontwikkelingen op het gebied van internetwetgeving.
[Update 14 februari 2012] 
Meerderheid Tweede Kamer tegen ACTA-verdrag
Een Kamermeerderheid van de 2e kamer wil niet dat het ACTA-verdrag wordt ondertekend voordat vaststaat dat het verdrag niet in strijd is met de grondrechten, aldus de NOS. Ook de Partij Voor de Vrijheid is tegen. Eerder steunde die partij de onderhandelingen nog. Het verdrag moet online piraterij voorkomen, maar tegenstanders zijn bang dat het de vrijheid van het internet zal beperken.
Van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdA was al bekend dat ze niet blij waren met het omstreden antipiraterijverdrag ACTA. Nu steunt ook de PVV een motie waarin de Tweede Kamer aangeeft het ACTA-verdrag niet te willen ondertekenen. Eerder zei de PVV ook al tegen het verdrag te zijn, maar onlangs trok die partij op het laatste moment zijn steun in aan een motie waarin het kabinet werd opgeroepen de onderhandelingen te staken.
Volgens minister Verhagen van Economische Zaken zijn de zorgen niet terecht. “Het is niet gericht tegen individuele burgers, maar gaat grootschalig commercieel misbruik tegen”, aldus Verhagen.
Gespannen voet
Een meerderheid in de Tweede Kamer zegt dat het verdrag misschien op gespannen voet staat met het Grondrechtenhandvest van de Europese Unie en met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Volgens de Kamer kan het verdrag pas worden getekend als overduidelijk vaststaat dat het niet in strijd is met de grondrechten.
Meerderheid
Een motie daarover van GroenLinks, D66, PvdA en SP is gesteund door de PVV, waardoor er nu een meerderheid is.

De steun van de Tweede Kamer is niet nodig voor ondertekening, maar wel voor ratificatie van het verdrag. Ratificatie is vereist om het verdrag in werking te laten treden.
De Tweede Kamer wil pas instemmen met het verdrag als onomstotelijk vaststaat dat het niet in strijd is met de grondrechten. Volgens het kabinet is de vrees voor het verdrag onterecht. Het verdrag is bedoeld om piraterij tegen te gaan, maar volgens critici zal het de vrijheid op het internet inperken.
[Einde Update 14 februari 2012]

Procedure rondom afronding ACTA verdrag

Nu de ACTA onderhandelingen zijn afgerond, is het aan elke ACTA-partij, in overeenstemming met haar interne procedures om te beslissen of en wanneer ACTA voor haar in werking treedt. Voor Nederland respectievelijk de EU gelden de volgende procedures. In Europees verband dient ten eerste goedkeuring door het College van Commissarissen verleend te worden. De lidstaten zullen de Commissie ook uitdrukkelijk moeten machtigen om ACTA te ratificeren, ook al valt het binnen de competentie van de EU. Daarbij is unanimiteit nodig. Vervolgens is goedkeuring en ondertekening van ACTA door de Raad vereist. Voordat ACTA in de EU in werking kan treden dient ook het Europees Parlement, op grond van het Verdrag van Lissabon, met ACTA in te stemmen. De Europarlementariërs, die een vetorecht hebben over internationale akkoorden die de EU afsluit, gaven aan zich ervan bewust te zijn dat de bereikte overeenkomst geen definitieve oplossing biedt voor de complexe en multidimensionale problematiek van namaak, maar wel een goede stap in de richting is. De Europese Commissie heeft bevestigd dat ACTA een gemengde overeenkomst is met bevoegdheden voor zowel de Europese Commissie als de afzonderlijke lidstaten, waardoor zowel de EU als haar lidstaten partij bij ACTA zullen zijn. En dus zal ACTA ook in alle afzonderlijke lidstaten de nationale parlementaire procedure moeten doorlopen. Voor Nederland betekent dit dat aan de Tweede en Eerste Kamer een goedkeuringswet wordt voorgelegd om ACTA te ratificeren.
Meer informatie?

Als u zich zorgen maakt over de ACTA, neem dan contact op met leden van het Europees Parlement, in het bijzonder met diegenen die in de commissies zitten die over de ACTA stemmen in de komende maanden. Je vindt hun e-mail adressen op de EP-website.
Meer over Topshelf Media
Wil je weten wat Topshelf Media kan betekenen voor u op het gebied van internetwetgeving? Bijvoorbeeld m.b.t. e-mailmarketing. Verder kunnen wij u van dienst zijn m.b.t. webdesign, webdevelopment en webshops. Bovendien verzorgen wij Social Media Trainingen en Workshops en ontwikkelen wij Facebook Marketing Campagnes. Vul gerust het Bel-Mij-Terug-formulier in >> en ik bel u z.s.m. terug.
Met crossmediale groet,
Namens Topshelf Media
Martin Planken,
oprichter/eigenaar
Volg ons op Twitter >> @Topshelf_Media >>
Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Topshelf Media >>